Zespół Szkół Nr 12
Bez kategorii

Stypendia szkolne, zasiłki szkolne

Stypendium szkolne przysługuje uczniom z rodzin, których dochód miesięczny na osobę  w rodzinie nie przekracza 600 zł, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin (jeśli uczeń mieszka poza Lublinem, może starać się o stypendium szkolne w urzędzie gminy), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego odbywa się w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 r. i realizowane jest za pośrednictwem strony internetowej https://stypendia.edu.lublin.eu

Na stronie internetowej zamieszczone są informacje o powyższej pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wzory wniosków wymaganych do złożenia przy ubieganiu się o przyznanie pomocy materialnej.

Strona internetowa BIP

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

Załączniki (instrukcja, wnioski):

 1. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 2. oświadczenie, w przypadku uczniów z Ukrainy
 3. 3.informacja dot. składania wniosku (instrukcja)
 4. 4.instrukcja dla wnioskodawcy
 5. 5.ustalenie wysokości dochodu

 

ZASIŁEK SZKOLNY

W szczególnych sytuacjach losowych uczniom przysługuje pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. W procedurze przyznawania zasiłków szkolnych kryterium dochodowe nie ma zastosowania.

Pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać w pokoju pedagoga/psychologa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 81 466 46 10 wew.709 lub 531 532 316.

Z uwagi na liczbę osób ubiegających się o stypendium zaleca się wcześniejsze zgłoszenie i wypełnienie wniosku- przed 15 września 2023 r.  

WAŻNE:

Ze względu na liczne błędy popełnianie przez wnioskodawców, które pojawiły się w ubiegłym roku podczas samodzielnego wypełniania wniosku drogą elektroniczną, z użyciem podpisu profilem zaufanym lub podpisu kwalifikowanego, proszę, aby osoby chcące skorzystać z tej możliwości aplikacji o stypendium, skontaktowały się z pedagogiem szkolnym telefonicznie :   tel. 531 532 316.

Godziny pracy

Pon.- 7.30-11.00

Wt.-8.00-11.00

Sr.-9.00-15.30

Czw.-7.30-11.00 ( 07.09 – uczestniczę w spotkaniu poza szkołą)

Pt.-9.00-16.30

Z wyrazami szacunku,

Sylwia Kuźma-Langford

pedagog szkolny

 

DOKUMENTY DO POBRANIA (pdf):

Stypendia szkolne informacja – POBIERZ >>

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – POBIERZ >>

Informacje dotyczące składania wniosków – POBIERZ >>

Oświadczenie – POBIERZ >>

Instrukcja dla wnioskodawcy – zasiłek szkolny – POBIERZ >>

 

Skip to content