Zespół Szkół Nr 12

Harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2023/24

Szanowni Państwo,

Załączam informację umieszczoną na stronie miasta dot. miejsc wolnych w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na
terenie miasta:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/rekrutacja-uzupelniajaca-do-przedszkoli-od-15-maja,775,1082,1.html

 


 

Szanowni Państwo,

Poniżej załączam link do informacji o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zamieszczony na stronie miasta:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-w-placowkach-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20232024,737,1082,1.html

Zachęcam do zapoznania się i udostępnienia informacji.

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/od-27-lutego-rozpocznie-sie-rekrutacja-przedszkolakow,739,1082,1.html

 


W dniach 27.02.2023r. godz. 8.00 – 10.03.2023r. godz. 15.00 rozpocznie się rekrutacja na
wolne miejsca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych.

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:
Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.
Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.
Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

  • w 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób
    mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
  • w 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych
    potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe: art. 131 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082,
762) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2
wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego.

Wskazane kryteria to:

1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 20 punktów, każde.

Kryteria gminne: art.  131 ust. 4 i ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz.
1082, 762). W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma
wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,
uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają
różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący. Kryteria
gminne określone zostały w uchwale nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16
grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Są to:

1. pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie
wychowującego dziecko(prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez
nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub
prowadzenie gospodarstwa rolnego – 4 punkty;
2. oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania
i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok
ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
3. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko
(prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie
podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub
Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
4. rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie
ubiega się kandydat – 5 punktów;
5. zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 4 punkty;
6. rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie,
w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole
podstawowej, jako najdogodniejszy – 2 punkty.
Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej należy w terminie rekrutacji, tj. od 27 lutego br. do dnia 10 marca br. :
1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

WITRYNA KANDYDATA
https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy
rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze
wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć na dwa sposoby:
1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić
wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności
dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane
obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko
wymagany jest wyłącznie jego podpis.

2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
wypełnić wniosek w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami,
wydrukować go, podpisać i dołączając załączniki, złożyć w placówce pierwszego
wyboru, w sekretariacie przedszkola, w dniach od 27.02.2023r.do 10.03.2023r. do
godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanej.
O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe informacje:
Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta
Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w
rekrutacji.
W przypadku posiadania przez przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej
wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego (
zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, 762) decyduje
dyrektor jednostki.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania
rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub
mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci
kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.


Zarządzenie nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów.

https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/grudzien/pz_2022_12_121.pdf

 

Załącznik do zarządzenia nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów

https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/grudzien/pz_2022_12_121_zalacznik_harmonogram.pdf

Skip to content