Zespół Szkół Nr 12

Harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2024/25

 

KONTYNUACJA UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce

od 1 września 2024 r. powinni wypełnić stosowną deklarację.

 Termin składania deklaracji wyznaczony został przez organ prowadzący w okresie

                       od 05.02.2024 od godz. 8:00 do 19.02.2024 do godz. 12:00

Dokument w formie papierowej mogą Państwo uzyskać w placówce

lub pobrać go w zakładce REKRUTACJA  i dostarczyć wydrukowany.

 DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Brak deklaracji ze strony rodzica jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2024/2025 lub skutkuje ponownym udziałem w ogólnej rekrutacji.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

DeklaracjaKontynuowaniaPrzedszkola

 

REKRUTACJA 2024/2025

W dniach 26.02.2024 r. godz. 8.0008.03.2024 r. godz. 15.00 rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie lublin.eu/edu/projekt/aplikacje-dla-rodzicowkandydatow/.

Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci które zamieszkują miasto Lublin i mają od 3 do 6 lat.

  • dzieci 3-4 letnie rekrutowane są do publicznych przedszkoli
  • dzieci 5-6 letnie rekrutowane są do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3 – 5-letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

  1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
  2. wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
  3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego (link bezpośredni
http://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/). Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami (pliki do pobrania).

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców i składa się z dwóch etapów:

W I etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

– wielodzietność rodziny kandydata

– niepełnosprawność kandydata

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

– objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 W  II etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

1) oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne

2) oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata  wskazali miasto Lublin jako miejsce zamieszkania a ich roczne  zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły zostały złożone w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie

3) tylko jeden z rodziców (prawnych opiekunów) wskazał miasto Lublin jako miejsce zamieszkania,
a jego roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły zostało złożone  w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie

4) rodzeństwo  kandydata   w  roku   szkolnym,   którego    dotyczy  rekrutacja  będzie   uczęszczało do:
a) tego   samego    przedszkola,   o   przyjęcie   do   którego   ubiega   się    kandydat,   lub
b) oddziału  przedszkolnego w     tej  same  szkole  podstawowej,  w  której  zorganizowano  oddział przedszkolny, o przyjęciu do którego ubiega się kandydat, lub
c) szkoły   podstawowej,  w której   zorganizowano  oddział  przedszkolny,  o  przyjęciu  do   którego ubiega się kandydat, lub
d) zespołu, w skład którego wchodzi przedszkole lub szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęciu do którego ubiega się kandydat

5) rodzice  (prawni  opiekunowie)  lub  rodzic   (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata złożyli  wnioski  o przyjęcie  dwojga  lub  więcej   dzieci do  tego  samego  przedszkola lub oddziału przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej

6) rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie w pierwszej preferencji dane przedszkole/oddział przedszkolny
w szkole podstawowej , jako najdogodniejszy.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć na dwa sposoby:

  1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
  2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą: wypełnić wniosek w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami, wydrukować go, podpisać i dołączając załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 26.02.2024 r. do 08.03.2024 r.
    do godziny 15.00.

Wnioski, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Po szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zapraszamy na stronę Urzędu Miasta Lublin.

 

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-przedszkoli/

Skip to content