Zespół Szkół Nr 12

Informacja

Aplikacja Obecność Vulcan
instrukcja dla Rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

Mobilna rejestracja obecności – instrukcja dla rodziców jest dostępna: https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/

Więcej informacji o projekcie „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” :

https://lublin.eu/edu/projekt/o-projekcie/

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2019r nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego służącego do ewidencjonowania wpłat z tytułu wyżywienia oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dnia 15 września 2022 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 4424 uchwała nr 1273/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin.


Zgodnie z uchwałą zmianie ulega wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, z 1 zł do 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 października 2022 roku.

Uchwała znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

 

Skip to content