Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.
Po złożeniu wniosku nasza szkoła została uznana za szkołę przygotowującą się do wstąpienia, do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
• dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
• podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na  rzecz zdrowia własnego i innych oraz tworzenia zdrowego środowiska.

 

Zespół do spraw promocji zdrowia w naszej szkole:

Szkolny koordynator: p. Małgorzata Ostaszewicz

Koordynatorzy poszczególnych oddziałów:

Klasy I-III SP: p. B. Okuszko

Klasy IV – VI: p. M. Domańska, p. K. Plewko

Gimnazjum klasy I-III: p. M. Ostaszewicz

Pedagog i psycholog szkolny.

Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie:

1.Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

2.Etos zdrowia w szkole.

3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniomi pracownikom realnych i atrakcyjnychmożliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwienie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmocnienie w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
 • włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączenie do działań szkoły służbę zdrowia i rodziców.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:
– uczniowie;
– nauczyciele;
– rodzice;
– inni pracownicy szkoły;
– inne osoby ze społeczności lokalnej.

O PROMOCJI ZDROWIA
Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy – w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Aktualnie w polskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie funkcjonuje ponad 3000 szkół i placówek. Program ten rozwijany jest w ramach Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie, w wyniku porozumienia Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy i Komisji Europejskiej, które w dalszym ciągu są włączone w sieć jako Międzynarodowa Rada Doradcza.W dniu 23 listopada 2009 podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Podstawą dobrego samopoczucia we wszystkich sytuacjach życiowych jest świadome podejście do zdrowia, jako wartości bezcennej.

 • Cenimy zdrowie fizyczne – bo zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów.
 • Cenimy zdrowie psychiczne w jego obrębie:

– emocjonalne – zdolność do rozpoznawania emocji,

– umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia.

 • Cenimy zdrowie społeczne – bo pozwala na utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi.
 • Cenimy zdrowie duchowe – bo stanowi wartość życia osobistego każdego z nas, która pozwala na zachowanie równowagi i wewnętrznego spokoju.

Biorąc pod uwagę wnioski z naszych obserwacji oraz z analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły określiliśmy problem priorytetowy:Walka z hałasem.

Drugim problemem, na który zwrócimy uwagę w naszej szkole jest: Promowanie zdrowe odżywiania wśród dzieci.

ARTYKUŁ O HAŁASIE

Działania dotyczące zmniejszenia hałasu w szkole

ROK 2015/2016

ROK 2016/2017

ROK 2017/2018