Zespół Szkół Nr 12

Strażnik

Strażnicy miejscy oddelegowani do pracy w szkołach zobowiązani są między innymi do:

  • codziennego patrolowania terenów wokół szkół
  • stałej współpracy z oddziałami naszej jednostki w zakresie profilaktyki oraz eliminowania zagrożeń i problemów stwierdzonych w szkołach i ich okolicach;
  • kontrolowania przestrzegania przepisów o ruchu drogowym w przydzielonym rejonie;
  • reagowania na przestępstwa i wykroczenia popełniane szczególnie z udziałem nieletnich;
  • zapobiegania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży;
  • reagowania na zdarzenia związane:

         a) ze sprzedażą nieletnim wyrobów alkoholowych i tytoniowych;
         b) ze spożywaniem przez nieletnich wyrobów alkoholowych;
         c) z używaniem przez nieletnich wyrobów tytoniowych;
         d) z posiadaniem i używaniem przez nieletnich środków odurzających i substancji psychotropowych.

         Funkcjonariusz Straży Miejskiej jest obecny na terenie szkoły codziennie w trakcie trwania lekcji.

      Jego zadaniem jest zwracanie uwagi na bezpieczeństwo uczniów zarówno w szkołach, jak również w drodze do/z szkół, stały nadzór nad przestrzeganiem przez kierowców przepisów z zakresu ruchu drogowego w rejonie szkół (tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla idących do/z szkoły uczniów).

    Funkcjonariusze Oddziału Szkolno-Profilaktycznego wykonując swoje codzienne obowiązki zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na miejsca zagrożone zachowaniami patologicznymi (spożywanie napojów alkoholowych, palenie papierosów, wybryki chuligańskie zakłócanie ciszy nocnej i spokoju publicznego). Miejsca takie typowane są zarówno na podstawie własnych obserwacji, jak również zgłoszeń od rodziców i nauczycieli. Podczas długich przerw funkcjonariusz pomaga utrzymywać porządek na szkolnych korytarzach.

     Działalność profilaktyczna (edukacyjna i informacyjna) realizowana przez Straż Miejską Miasta Lublin obejmuje zasadnicze cele  profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia, edukację ekologiczną oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

Skip to content