Zespół Szkół Nr 12

REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK 2023/2024

 

Zasady zgłoszeń i rekrutacji do klasy I w roku szkolnym 2023/2024

Zapisy do klasy I prowadzone są dwuetapowo: 

Telefon kontaktowy do wicedyrektora klas I-III pani Anety Dams

w sprawie rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2023/2024:

661-262-344

poniedziałek – piątek 8-15

I. Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem– dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole,
w obwodzie, której zamieszkują.

Zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica elektronicznie
w terminie od 27 lutego 2023 do 13 marca 2023 r.

OD KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY
NIE WYMAGAMY POTWIERDZANIA WOLI

 

II. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klasy I

Rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru
w terminie od 21 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r.

 

Zapisy i rekrutacja do szkół podstawowych odbywają się z wykorzystaniem

SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO.

 

Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym należy,
w powyższych terminach:

 

 • otworzyć stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu;
 • wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów;
 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie uzupełnić wniosek o przyjęcie do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (jeżeli dotyczą) drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

I. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można

 • zapisać do klasy I szkoły obwodowej na zasadach zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej oddział ogólnodostępny w terminie 27.02-13.03.2023r. rekrutować do klasy I ogólnodostępnej szkoły poza obwodem, na zasadach ogólnych dotyczących rekrutacji do klas ogólnodostępnych, w terminie 21.03.2023 r.- 28.03.2023 r.
 • rekrutować do klasy integracyjnej, miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – na zasadach dotyczących rekrutacji, w terminie 21.03.2023 r.- 28.03.2023 r.

II. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu szkoły

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (do szkół, które dysponują wolnymi miejscami, oddziałów integracyjnych, oddziału sportowego) i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin:

 1. Postępowanie rekrutacyjne: Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 21.03.2023 r., od godziny 8.00 do 28.03.2023 r., do godziny 14.00
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 31.03.2023 r., godz. 12.00
 3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 03.04.2023 r., od godziny 12.00 do 14.04.2023 r., do godziny 14.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 17.04.2023 r., godz. 13.00
 5. Postępowanie uzupełniające: Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 12.05.2023 r., od godziny 8.00 do 17.05.2023 r., do godziny 14.00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 18.05.2023 r., godz. 14.00
 7. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 18.05.2023 r., od godziny 14.00 do 23.05.2023 r., do godziny 15.00
 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 26.05.2023 r., godz. 14.00

Uwaga: O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
 2. kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
 3. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
 4. oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.;
 5. jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;
 6. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;
 7. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
 8. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

 

Dokumenty

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami


ARCHIWUM 2022/2023

ARCHIWUM 2021/2022

Skip to content