WYNIKI ANKIET W KLASACH I

Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców uczniów

klas I Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie

Celem ankiety było poznanie opinii i oczekiwań rodziców po pierwszych tygodniach nauki dzieci w szkole. Ankietę wypełniło 110 osób. Poniżej prezentuję jej wyniki.

 

Niemal 100% (tj. 109 osób) odpowiedziało, że dziecko chętnie uczęszcza do szkoły. 40% rodziców oceniło jego samopoczucie w szkole na bardzo dobre, natomiast 58 % na dobre.

Gorsze samopoczucie dziecka w szkole może wynikać z różnych przyczyn:

 

a) kłopoty z umiejętnościami szkolnymi – wtedy warto skorzystać z dodatkowych zajęć oferowanych przez szkołę np. „Pomyśl, poszukaj, odgadnij” – zajęcia rozwijające dla klas I (czwartek 15:55 – 16:40 s.53), Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klas I (czwartek 15:55 – 16:40 s.46), Koło języka angielskiego dla uczniów klas I (środa 15:55 – 16:40 s. 157, 44, 46)

b) trudności z wymową wpływające na funkcjonowanie w grupie klasowej – pomóc mogą zajęcia logopedyczne (poniedziałek 8:00 – 9:45) lub konsultacja ze szkolnym logopedą.

c) natłok obowiązków – ważne, by szkoła nie kojarzyła się jedynie z lekcjami, ale również z możliwością rozwijania pasji. Warto wybrać dla dziecka zajęcia dodatkowe sprawiające mu radość: Koło taneczne (wtorek 15:55 – 16:40 s.25), recytatorskie (środa 15:55 – 16:40 s.50), plastyczne (wtorek 15:55 – 16:40 s.46), przyrodnicze (czwartek 15:55 – 16:40 s.44), zajęcia origami (poniedziałek 15:55 – 16:40 s.44), umuzykalniające (poniedziałek 15:55 – 16:40 s.53), gry i zabawy ruchowe (czwartek 15:55 – 16:40 s.25), zajęcia sportowe.

 

 

Pierwsze tygodnie dziecka w szkole to czas, kiedy rodzic powinien poświęcić mu dużo uwagi, przede wszystkim wspierać i informować o tym, że może liczyć na wszelką pomoc. Najważniejsze dla rodzica powinno być samopoczucie dziecka, rozmowa o tym, czego miłego doświadczyło, a co było trudnością w danym dniu. Prace domowe, zadania i oceny są istotne, ale nie powinny być priorytetem w tym okresie. Należy pokazać zainteresowanie stanami emocjonalnymi dziecka, jego przeżyciami, nie można lekceważyć trudnych emocji czy pojawiających się pytań. Ważne jest również zachowanie umiaru, rodzic nie powinien nadawać zbyt dużego znaczenia temu, że dziecko już chodzi do szkoły, ponieważ wzbudzi to w nim niepotrzebną presję.

 

Ankiety pokazały, iż 90% dzieci nie zgłaszało rodzicom trudności dotyczących nawiązywania relacji w klasie. Jeśli dziecko ma kłopoty z funkcjonowaniem w grupie, jest nieśmiałe, nie inicjuje kontaktów z rówieśnikami, w takiej sytuacji można skorzystać z pomocy psychologa szkolnego (psycholog może przeprowadzić rozmowę indywidualną z dzieckiem, zorganizować w klasie zajęcia integracyjne). Mogą Państwo skontaktować się z psychologiem bądź pedagogiem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 4, z którą szkoła współpracuje lub zapisać dziecko na grupowe zajęcia psychoedukacyjne np. Trening Umiejętności Społecznych.

 

 

W kwestii dotyczącej problemów doświadczanych w szkole przez dzieci, 72% dzieci nie zgłaszało rodzicom żadnych trudności, 28% rodziców odpowiedziało, że dziecko spotyka się głównie ze złośliwościami ze strony rówieśników, agresywnym zachowaniem w czasie przerw oraz brakiem umiejętności radzenia sobie ze stresem. Stresbędzie obecny w życiu dziecka i nie należy go przed nim nadmiernie chronić. Pomocna będzie przede wszystkim rozmowa: co jest powodem stresu oraz wspólne zastanowienie się co można zrobić, by zminimalizować sytuację stresową. Należy zapewnić dziecku odpowiednią ilość snu, ruchu, świeżego powietrza, zdrowego jedzenia, wzmacniać w nim poczucie własnej wartości, upewniać w poczuciu bezpieczeństwa. Przydatne mogą być również bajki terapeutyczne i techniki relaksacyjne.

 

 

Większość rodziców (92%) nie spotyka się z problemami wychowawczymi sprawianymi przez dziecko. 24% rodziców oczekuje pomocy wychowawcy lub psychologa w radzeniu sobie m.in. z niepożądanymi zachowaniami dziecka, rozwijaniem empatii wśród grupy klasowej, kształtowaniem życzliwości dzieci, poprawieniem koncentracji u dziecka, wyznaczeniem granic i nauką zachowań asertywnych, a także zwiększeniem łatwości nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Podczas początkowych tygodni roku szkolnego, dziecko adaptuje się do nowych warunków. To jak długo potrwa proces adaptacji zależy od dotychczasowych doświadczeń dziecka, warunków środowiskowych i rodzinnych, dojrzałości szkolnej oraz jego odporności psychofizycznej. W tym czasie mogą pojawiać się trudności i deficyty w pewnych obszarach: w utrzymaniu uwagi na danej czynności i wytrwaniu w niej przez dłuższy czas, dziecko może często odczuwać zmęczenie, braku umiejętności wysiedzenia w ławce, trudności w obszarze koordynacji wzrokowo – ruchowej, problemy z zapamiętywaniem piosenek, wierszy. Dodatkowo dziecko może przejawiać wiele różnych emocji i zachowań, może nie kontrolować swoich emocji, mieć nagłe wybuchy złości, płaczu, być wycofane, unikać kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi lub nie dostosowywać się do zasad i reguł szkolnych. Jeśli takie zachowania utrzymują się przez dłuższy czas lub są nasilone, wtedy należy udać się do psychologa.

 

 

97% rodziców biorących udział w ankiecie stwierdziło, że ich dziecko czuje się w szkole bezpiecznie. 30% dzieci spotkało się z przejawami agresji ze strony rówieśników. Zachowania agresywne dotyczyły używania przezwisk przez kolegów, zaczepek słownych, popychania i uderzenia. Zdarzenia najczęściej miały miejsce w czasie przerw i na świetlicy.

Dzieci przede wszystkim powinny wiedzieć jak zachować się kiedy ktoś jest wobec nich agresywny: niezwłocznie poinformować wychowawcę / dyżurującego nauczyciela/ psychologa/ pedagoga o zaistniałej sytuacji (często dzieci informują tylko rodzica dopiero w po powrocie domu, ponieważ nie chcą skarżyć na kolegów). Warto również posiadać w widocznym miejscu w domu, kontrakt zawierający reguły postępowania w szkole. W ten sposób dziecko szybciej utrwali sobie zasady panujące w klasie i będzie miało świadomość, że rodzice też wymagają od niego prawidłowego zachowania.

Według rodziców, szkoła pozytywnie wywiązała się z zadań związanych z adaptacją dziecka. 91% osób oceniło szkołę dobrze, natomiast 9% źle. Powody niewywiązania się z zadań adaptacyjnych to m.in: z początkiem roku szkolnego dziecko nie mogło odnaleźć się na stołówce (nie było jasne skąd brać zupę, uczniowie chcieli zajmować jak najlepsze miejsca podczas obiadu i pojawiał się rozgardiasz) oraz zdarzały się sytuacje, kiedy niezauważane były wszystkie problemy dziecka przez zbyt dużą ilością osób na świetlicy. Wychowawcy klas oraz opiekunowie świetlic zostali poinformowani o uwagach rodziców wynikających z ankiet.

Pierwszoklasiści w ocenie 90% rodziców, nie są za bardzo obarczeni obowiązkami szkolnymi, zadania domowe i przygotowanie do zajęć szkolnych dostosowane są do ich możliwości.

 

Ponad połowa osób (63%), byłaby zainteresowana uczestnictwem w warsztatach dla rodziców. Najczęściej wybierane tematy to: „Jak wyznaczać dzieciom granice”, „Komunikacja w rodzinie, czyli jak rozmawiać z dzieckiem” oraz „Jak radzić sobie z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze”. W przypadku zorganizowania ww. warsztatów, o terminie zostaną Państwo poinformowani e-mailowo.

93% rodziców biorących udział w badaniu wybrałoby ponownie Zespół Szkół nr 12 jako szkołę dla swojego dziecka.

 

Dziękuję za wypełnione ankiety.

Katarzyna Pochylczuk psycholog szkolny

Skip to content