Zespół Szkół Nr 12

Inicjatywa dziewiąta

Opinia na temat pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem mającym trudności w nauce

W ramach projektu ,,Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” wykonaliśmy ostatnie zadanie, które dotyczyło opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem mającym trudności w nauce.
„Świetlica szkolna stanowi integralną część szkoły i stara się jak najpełniej uczestniczyć w jej życiu.  Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły, realizując działania opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych w celu racjonalnego wykorzystania czasu wolnego dzieci i młodzieży rozwijając ich indywidualne zdolności i zainteresowania. Opieka nad dzieckiem jest ważnym obowiązkiem świetlicy szkolnej. Prowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku kształtując ich rozwój intelektualny oraz emocjonalny, a także wyrównując braki wiedzy. Praca świetlicy prowadzona jest w korelacji z Planem Pracy Szkoły (opiera się o wytyczne Statutu Szkoły i jej Regulamin). Założeniem świetlicy szkolnej jest właściwe, kształcące i wychowawcze organizowanie czasu wolnego poprzez zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami, wszechstronne rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zamiłowań i zdolności, kształtowanie nawyków kulturalnych, przygotowanie do życia społecznego przez różnorodne formy współdziałania w zespole.

Wychowawcy świetlicy powinni zapoznać się z potrzebami oraz problemami swoich podopiecznych. Źródłem ważnych informacji o dziecku są przede wszystkim: rodzice dziecka, nauczyciele- wychowawcy klas oraz specjaliści: pedagog, psycholog szkolny, logopeda. Aby wspierać dziecko w rozwijaniu jego potencjału wychowawcy świetlicy powinni budować dobry kontaktu z dzieckiem i jego rodzicami, koordynować pracę wychowawczą dotyczącą całego zespołu świetlicowego z uwzględnieniem potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych tworząc prawidłowe relacje między uczniami. Ważnym aspektem jest współpraca z wychowawcami klas, specjalistami, a przede wszystkim rodzicami swoich podopiecznych.

W świetlicy szkolnej znaczną część czasu pracy z uczniami poświęcamy na odrabiane zadań domowych. Nasza praca przybiera wtedy charakter indywidualnych kontaktów z uczniem, a dodatkowo odrabianie zadań wzbogaca i rozwija więzi koleżeńskie pomiędzy wychowankami. Zajęcia plastyczno – techniczne rozwijają umiejętności i zdolności uczniów, kształtują kreatywność oraz doskonalą sprawność manualną. Prace plastyczne, wykonane przez dzieci zdobią korytarze szkoły i sale świetlicowe. W czasie zajęć muzyczno-ruchowych uczniowie rozwijają koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową oraz poczucie dynamiki i rytmu. W czasie zajęć szachowych doskonalą logiczne myślenie oraz uczą się rywalizacji. Podczas zajęć czytelniczych nabywają umiejętności uważnego słuchania, czytanie stymuluje również pamięć i koncentracje.

Praca z uczniem zdolnym w świetlicy szkolnej może obejmować następujące obszary działania:
– kształcenie wszechstronnego zainteresowania światem,
– uczenia się treści, które go szczególnie interesują
– stosowanie pracy grupowej w celu budowania relacji społecznych
– zachęcanie ucznia do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych
– zachęcanie ucznia do udziału w konkursach, projektach, inicjatywach

Celem naszej pracy z uczniami zdolnymi jest wzbudzanie zainteresowania obszarami wiedzy, w których wykazują zainteresowanie, wyposażenie ich w większy zakres wiedzy o wyższym poziomie trudności. Pracę z uczniem zdolnym realizujemy zarówno na polu dydaktycznym jak i wychowawczym.

Praca z uczniem mającym problemy w nauce rozpoczyna się od zdiagnozowania cech, którymi charakteryzuje się uczeń. Trudności w nauce związane są przede wszystkim z cechami osobowości i rodzajem relacji z rówieśnikami i środowiskiem, które je otacza.

Celem wychowawców świetlicy jest poznanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz zastosowanie metod, które zmotywują uczniów i zachęcą poprzez dobór różnych zadań, ćwiczeń, zabaw edukacyjnych do działania i uczenia się.

Prowadzenie zajęć zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce przynosi wiele cennych działań i rezultatów:
– uczniowie zdolni chętniej uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych rozwijając własne zdolności,
– uczniowie rozwijają myślenie twórcze oraz umiejętności poznawcze,
– nauczyciele motywują do twórczej pracy, rozwijając kreatywność i pomysłowość uczniów,
– nauczyciele i uczniowie rozwiązują problemy zespołowo i pracują metodą projektów,
– uczniowie konsekwentnie realizują zadania o różnym charakterze,
– uczniowie prezentują wyniki pracy twórczej np. podczas konkursów
– nauczyciele uwzględniają aktualne potrzeby tych uczniów.

Praca z dziećmi w naszej świetlicy polega w znacznym stopniu na indywidualizacji jako jednej z niezbędnych metod pracy. Jest to szansa, aby zapewnić uczniom twórczy i wszechstronny rozwój osobowości, wyrównywać różnice intelektualne i emocjonalne między uczniami, doskonalić kompetencje społeczne oraz motywować do działań twórczych.

Przedstawiona charakterystyka pracy zarówno z uczniem zdolnym jak i uczniem mającym trudności w nauce pokazuje, że należy dostosować zajęcia tak, aby obie grupy wyniosły z nich jak najwięcej. Nauczyciele-wychowawcy naszej świetlicy dokładają wszelkich starań, aby takie zajęcia były realizowane. Efektem naszej pracy jest osiąganie wielu sukcesów przez uczniów zarówno zdolnych jak i mających trudności w nauce. Przykładem jest praca z uczniami – obcokrajowcami przy współpracy z wychowawcą klasy”.

Wychowawcy świetlicy

Skip to content