Zespół Szkół Nr 12
strona

Organizacja egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) godz. 9:00 (120 min.)

matematyka – 24 maja 2023 (środa) godz. 9:00 (100 min.)

język angielski – 25 maja 2023 (czwartek) godz. 9:00 (90 min.)

  1. Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły o godz. 8:15
  2. Przed salą egzaminacyjną będą rozwieszone listy.
  3. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie długopis z czarnym atramentem, (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. Do sali nie można wnosić telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
  4. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
  5. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela szkoły.
  6. O godz. 8:35 uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo. Przed wejściem do sali losują numery stolików, przy których będą pracować.
  7. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
  8. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia Przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.
  9. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogę przebywać wyłącznie uczniowie, Przewodniczący zespołu nadzorującego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.

Naszym Uczniom życzymy powodzenia!

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie

Skip to content