KOMUNIKAT

w sprawie powrotu do nauki stacjonarnej.

Szanowni Państwo,

   na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 983) informuję, że od 31 maja (poniedziałku) nauka w klasach I-VIII odbywać się będzie jedynie stacjonarnie.

     Dbając o dobrostan psychiczny uczniów, powracających stopniowo do nauki stacjonarnej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów klas IV-VIII oraz ich rodziców wstrzymuję do odwołania obligatoryjne, stacjonarne przeprowadzanie jakichkolwiek sprawdzianów, kartkówek oraz innych prac kontrolnych.

      Weryfikację wiedzy uczniów zgłaszającym chęć poprawy oceny końcoworocznej rekomenduję w formie zindywidualizowanego procesu kontroli.

     Uprzejmie informuję, po konsultacji z Wydziałem Oświaty i Wychowania, że zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII, mające na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,  realizowane będą od 2 września do 22 grudnia 2021 r.. Będą mogli w nich uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie.

  Jednocześnie Rozporządzenie przewiduje wydłużenie terminu możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w których zajęcia zostaną zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

    Jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostanie ograniczone, będą mogły realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub w inny sposób ustalony przez dyrektora tej jednostki.

     Wszystkie zajęcia stacjonarne w klasach I-VIII odbywać się będą zgodnie z zamieszczonym obecnie na stronie szkoły planem lekcji.

                                                                                                                                                                                                             Lucjan Miciuk
Dyrektor Szkoły
 

Skip to content