KOMUNIKAT

w sprawie nauki hybrydowej w klasach IV-VIII, kontynuacji zajęć stacjonarnych w przedszkolu, klasach I-III oraz bieżącego funkcjonowania świetlicy szkolnej.

Szanowni Państwo,

   na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 824) informuję, że od 17 maja (poniedziałku) do 28 maja 2021 r. nauka w klasach IV-VIII odbywać się będzie hybrydowo, klasy I-III oraz przedszkolaki uczą się stacjonarnie.

     Dbając o dobrostan psychiczny uczniów, powracających stopniowo do nauki stacjonarnej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów klas IV-VIII oraz ich rodziców wstrzymuję do odwołania obligatoryjne, stacjonarne przeprowadzanie jakichkolwiek sprawdzianów, kartkówek oraz innych prac kontrolnych.
Weryfikację wiedzy uczniów zgłaszającym chęć poprawy oceny końcoworocznej rekomenduję w formie zindywidualizowanego procesu kontroli.
Uprzejmie informuję też, iż nasza szkoła przystąpiła do kampanii ,,Tydzień ulgi, mającej na celu obniżenie stresu towarzyszącego dzieciom w powrocie do nauki stacjonarnej.

Od 17 maja zgodnie z powyższym Rozporządzeniem klasy IV-VIII będą uczyły się w systemie hybrydowym, tj.:

Od 17 maja:
w poniedziałek, wtorek i środę
stacjonarnie uczą się wszystkie klasy VIII, klasy VII oraz klasy VIe, VIf i VIg
zdalnie uczą się wszystkie klasy IV, klasy V oraz klasy VIa, VIb, VIc i VId.

w czwartek i piątek
stacjonarnie uczą się wszystkie klasy IV, klasy V oraz klasy VIa, VIb, VIc i VId.
zdalnie uczą się wszystkie klasy VIII, klasy VII oraz klasy VIe, VIf i VIg.

Od 24 maja:
w poniedziałek
stacjonarnie uczą się wszystkie klasy VIII, klasy VII oraz klasy VIe, VIf i VIg
zdalnie uczą się wszystkie klasy IV, klasy V oraz klasy VIa, VIb, VIc i VId.

we wtorek, środę i czwartek
uczniowie klas VIII piszą egzaminy ósmoklasistów, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, pozostałe klasy I-VII mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.

w piątek
stacjonarnie uczą się wszystkie klasy IV, klasy V oraz klasy VIa, VIb, VIc i VId.
zdalnie uczą się wszystkie klasy VIII, klasy VII oraz klasy VIe, VIf i VIg.

Uwaga!
     W dniach pisania egzaminów ósmoklasistów dla wszystkich chętnych uczniów klas I-III w ramach godzin pracy świetlicy zapewniona jest opieka świetlicowa. 

     Wszystkie zajęcia zarówno stacjonarne jak i zdalne w klasach I-VIII odbywać się będą zgodnie z zamieszczonym obecnie na stronie szkoły planem lekcji.

Nauczyciel jest do dyspozycji uczniów w godzinach swojej pracy, tj. w godzinach określonych w planie lekcji.

Do pracy zdalnej wykorzystywany jest przede wszystkim Microsoft Teams, przez który uczniowie uczestniczą w lekcjach zdalnych.

Lekcja trwa 45 minut, z czego (uwzględniając rozporządzenie o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy) ok. 30 minut w formie zajęć z wykorzystaniem komputera jako narzędzia pracy np. poprzez wyświetlenie prezentacji, materiałów edukacyjnych, platformy edukacyjnej, udostępnianie pulpitu, itp.. Pozostały czas nauczyciel przeznacza na pracę z innymi środkami dydaktycznymi takimi jak podręcznik, ćwiczenia, mapa itp. oraz rozmowy, wyjaśnienia, dyskusje z uczniami.

Uczeń ma obowiązek uczestnictwa w całej lekcji. Obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa oraz na bieżąco odnotowywana w e-dzienniku.

Normalnie pracuje szkolna świetlica, stołówka i biblioteka.

Lucjan Miciuk
Dyrektor Szkoły
 

Skip to content