Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8‐letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4‐letniego liceum ogólnokształcącego, 5‐letniego technikum lub 3‐letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3‐letniego liceum ogólnokształcącego, 4‐letniego technikum lub 3‐letniej branżowej szkoły I stopnia.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

– wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,

– oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,

– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

(tekst – Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Informacji i Promocji

LINK DO REKRUTACJI

 

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=9376

Kryteria dla absolwentów

HARMONOGRAM

Czynność Data rozpoczęcia Data zakończenia
  Rejestracja kandydatów w systemie, wybór preferencji przez kandydatów oraz składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.   08.04.2019
od godz. 8:00
15.05.2019
do godz. 14:00
  Ewentualna zmiana preferencji kandydatów.   14.06.2019 17.06.2019
  Dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru.
DOTYCZY TO UCZNIÓW CHCĄCYCH PODJĄĆ NAUKĘ W SZKOŁACH W KTÓRYCH NIE JEST REALIZOWANA REKRUTACJA ELEKTRONICZNA.  
21.06.2019 25.06.2019
do godz. 14:00
  Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.   04.07.2019 godz. 10:00 04.07.2019 godz. 10:00
  Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.   04.07.2019
od godz. 10:00
08.07.2019
do godz. 14:00
Skip to content