Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługujące uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U.2017. 1769 ze zmianami), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:

  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego.

Wniosek wraz z załącznikami o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do 15 września danego roku szkolnego w pokoju pedagoga/psychologa szkolnego. Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać u pedagoga szkolnego.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przyznawania stypendium szkolnego (sposób obliczania dochodu)

Wniosek wraz z załącznikami:

Wniosek o przyznanie dla ucznia świadczenia pomocy materialnej

Oświadczenia o wysokości dochodu rodziny

Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

 

Osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego powinny zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych.

ZASIŁKI SZKOLNE

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia).

Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o stypendium szkolne należy załączyć:

– stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

– w przypadku utraty dochodów stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony;

– zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać u pedagoga szkolnego.

 

Sylwia Kuźma-Langford

pedagog szkolny

Skip to content