Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni.

3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych materiałów a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.

5. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.

6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

7.Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

8. Książki i inne dokumenty należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub innej, wskazanej przez bibliotekarza.

10. Pod koniec roku szkolnego, książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

9. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

                                              REGULAMIN CZYTELNI

 

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.

2. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

3. Do czytelni nie wnosimy jedzenia i picia.

4.Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

5. W czytelni należy zachować bezwzględną ciszę.

6. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.

7. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi.

8. Książki i czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

 

        REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

1. Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego mogą korzystać wszyscy uczniowie w godzinach pracy biblioteki za wyjątkiem przerw śródlekcyjnych.

2. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela-bibliotekarza.

Przed przystąpieniem do pracy uczeń wpisuje do zeszytu numer zajmowanego komputera, imię i nazwisko, klasę oraz dokładny czas rozpoczęcia pracy.

3. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych. Korzystanie z gier i zabaw (wyłącznie edukacyjnych) jest możliwe w przypadku wolnych stanowisk.

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.

5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi:
1 godzinę na prace dydaktyczne, 30 minut na gry edukacyjne.

6. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba, za zgodą nauczyciela-bibliotekarza – dwie osoby pracujące w ciszy.

7. Wyszukiwane informacje mogą być zapisane na nośnikach elektronicznych jeśli służą celom dydaktycznym za zgodą bibliotekarza.

8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.

11. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.

12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę.

14. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy pozostawić w przeznaczonym do tego miejscu.

ZABRANIA SIĘ :

1. Dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, samowolnego manipulowania sprzętem (przełączania lub odłączania klawiatur, monitorów, myszy, podłączania głośników).

2. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

3. Przeszkadzania głośnym zachowaniem.

4. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 811) z późn. zmianami

 

I

Tryb przyjęcia podręczników i ćwiczeń na stan Biblioteki

 

  1. Podręczniki stanowią własność szkoły.
  2. Podręczniki będą wprowadzane na stan biblioteki szkolnej i nieodpłatnie wypożyczane uczniom  na okres danego roku szkolnego do korzystania w szkole i w domu.
  3. Podręczniki przeznaczone są do użytkowania dla trzech kolejnych roczników.
  4. Materiały ćwiczeniowe nie są ewidencjonowane w zbiorach biblioteki i będą uczniom przekazywane bez obowiązku zwrotu.

5. Po trzyletnim użytkowaniu podręczniki zniszczone zostaną odpisane ze zbiorów biblioteki szkolnej i przekazane na makulaturę.

6. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, to wypożyczone mu podręczniki oraz materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

 

II

Udostępnianie podręczników i ćwiczeń

 

1. Do wypożyczenia podręczników i otrzymania ćwiczeń uprawnieni są uczniowie realizujący obowiązek szkolny w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie:

a) w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas I szkoły podstawowej,

b) w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum,

c) w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas I – V szkoły podstawowej oraz I – II gimnazjum.

d) począwszy od roku szkolnego 2017/2018 podręczniki otrzymają uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej oraz wszystkich gimnazjum.

2. Rodzice uczniów zostają  zapoznani  z treścią Regulaminu podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w roku szkolnym  przez wychowawców  klas.

3. Uczniowie zobowiązani są do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem lub zagubieniem.

4. Wypożyczanie podręczników odbywa się na początku  każdego roku szkolnego, najpóźniej do 7 września, na okres jednego roku szkolnego z wyłączeniem z wakacji.

5.Wypożyczenie podręcznika do domu i jego zwrot są odnotowywane przez bibliotekarza na karcie bibliotecznej ucznia.

6. Materiały ćwiczeniowe nie są ewidencjonowane w zbiorach biblioteki i będą uczniom przekazywane w bibliotece szkolnej bez obowiązku zwrotu.

7. Po zkończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki.

 

 

III

 

Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i ćwiczenia

 

1.  W przypadku, gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje  z nauki w szkole, jest zobowiązany zwrócić otrzymane podręczniki.

2. Przez zniszczenie podręcznika lub ćwiczeń rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub ćwiczeń i uniemożliwia ich dalsze wykorzystanie.

3. Zwracany podręcznik nie może mieć cech znacznego zniszczenia, jak np.: brak stron, popisany, porysowany, poplamiony, podarty, zalany lub inne defekty utrudniające dalsze użytkowanie. Zapisu tego nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykrczającego poza jego zwykłe używanie bądź jego zniszczenia, dyrektor szkoły zobowiązuje rodziów ucznia do zwrotu kosztu zakupu nowego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

5. W celu pokrycia kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, biblioteka szkolna przekazuje numer rachunku oraz kwotę do zapłaty.

6. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może odstąpić od konieczności zwrotu kosztu zakupu podręcznika.

 

IV

 

Postanowienia końcowe

 

1. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor Szkoły.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.