STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne przysługuje uczniom z rodzin, których dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin (jeśli uczeń mieszka poza Lublinem, może starać się o stypendium szkolne w urzędzie gminy), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:

  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w terminie od 1 do 15 września 2021 r.  realizowane jest za pośrednictwem strony internetowej https://stypendia.edu.lublin.eu

Pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać w pokoju pedagoga/psychologa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 81 466 46 10 wew.709

(z uwagi na liczbę osób ubiegających się o stypendium zaleca się wcześniejsze zgłoszenie i wypełnienie wniosku przed 15 września 2021r.) 

 

Informacja dot. składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

Ustalenie wysokości dochodu – w załączniku.

 

Sylwia Kuźma-Langford-pedagog

Anna Tuczyńska-psycholog

Skip to content