KOMUNIKAT

w sprawie przedłużenia nauki zdalnej w klasach I-VIII i zawieszenia zajęć stacjonarnych w przedszkolu
oraz bieżącego funkcjonowania świetlicy szkolnej.

Szanowni Państwo,

      na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561) informuję, że od 29 marca (poniedziałek) do 18 kwietnia 2021 r. przedłużony zostaje okres zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII, a przedszkolaki przechodzą na naukę zdalną.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym od poniedziałku zamieszczonym na stronie szkoły planem lekcji.

Nauczyciel jest do dyspozycji uczniów w godzinach swojej pracy tj. w godzinach określonych w planie lekcji.

Do pracy zdalnej wykorzystywany jest przede wszystkim Microsoft Teams, przez który uczniowie uczestniczą w lekcjach zdalnych.

Lekcja trwa 45 minut, z czego (uwzględniając rozporządzenie o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy) ok. 30 minut w formie zajęć z wykorzystaniem komputera jako narzędzia pracy np. poprzez wyświetlenie prezentacji, materiałów edukacyjnych, platformy edukacyjnej, udostępnianie pulpitu, itp.. Pozostały czas nauczyciel przeznacza na pracę z innymi środkami dydaktycznymi takimi jak podręcznik, ćwiczenia, mapa itp. oraz rozmowy, wyjaśnienia, dyskusje z uczniami.

Uczeń ma obowiązek uczestnictwa w całej lekcji. Obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa oraz na bieżąco odnotowywana w e-dzienniku.

Uczniom, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne jednostkowe, wyjątkowe przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu, po uprzednim zgłoszeniu z zasadnym uzasadnieniem przez ich rodziców lub prawnych opiekunów dyrektorowi szkoły, szkoła organizuje zgodnie z planem klas tych uczniów nauczanie zdalne z wykorzystaniem komputerów szkolnych na terenie szkoły.

Opieka przedszkolna na Wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka, będzie sprawowana wyłącznie nad dziećmi rodziców wymienionych w § 2 pkt. 4 niniejszego Rozporządzenia.

Opieka w świetlicy szkolnej obejmuje tylko uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Opiekę oraz naukę zdalną zapewniamy w ramach godzin pracy świetlicy – po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu do dyrektora szkoły.


Lucjan Miciuk
Dyrektor Szkoły
 

Skip to content