OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI

Przedszkole nr 86 w Lublinie,

wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 12,
zaprasza do udziału
w konkursie plastycznym
pt.
„Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci”

 CELE KONKURSU

 1. Głównym celem konkursu „Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci” jest przybliżenie sylwetki
  Jana Pawła II oraz ukazanie młodemu pokoleniu wartości związanych z życiem i nauką Ojca Świętego.

 CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Zachęcanie do pogłębiania wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II.
 2. Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci.
 3. Kształtowanie poczucia estetyki i staranności podczas wykonywania pracy plastycznej.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Konkurs trwać będzie od dnia 09.03.2020 r. do dnia 11.05.2020 r. (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym lub bezpośredniego doręczenia).
 2. Rozpoczęcie konkursu zostanie poprzedzone ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej (https://blizejprzedszkola.pl/konkursy).
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku 5-6 lat.
 2. Każda placówka może przesłać maksymalnie 3 prace.
 3. Technika prac dowolna (płaska), format pracy A4.
 4. Każda praca powinna zawierać metryczkę (z przodu pracy, w prawym dolnym rogu):

Imię i nazwisko dziecka, adres placówki oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 1. Do zgłoszonych prac należy dołączyć: kartę zgłoszenia do konkursu – jedna karta dla wszystkich prac z danej placówki (załącznik nr 1); klauzule informacyjną (załącznik nr 2) oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych dziecka (załącznik nr 3) wraz z podpisami (załącznik nr 3a).
 2. Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora, celem zorganizowania wystawy w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie.

WYŁONIENIE LAUREATA

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.05.2020 r. (w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II).
 2. Oceny pracy dokona komisja konkursowa złożona z pracowników pedagogicznych placówki.
  Pod uwagę będą brane zastosowane techniki plastyczne, pomysłowość, estetyka wykonania, samodzielność wykonania prac oraz zgodność z tematem.
 3. Przy wyborze laureata nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 4. Informacja o otrzymaniu nagrody zostanie opublikowana wraz z imieniem i nazwiskiem nauczyciela prowadzącego oraz adresem placówki na stronie szkoły (https://zs12lublin.eu/) oraz na stronie miesięcznika Bliżej Przedszkola (https://blizejprzedszkola.pl/konkursy?wyniki).

NAGRODY

 1. Komisja konkursowa wybierze I, II, III miejsce oraz I, II, III wyróżnienie.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Laureaci I, II i III miejsca oraz wyróżnień otrzymają dyplomy i upominki.
 4. Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 5. Odbiór nagrody: nagrody zostaną przesłane paczką kurierską na koszt Organizatora w terminie
  4 tygodni od daty opublikowania listy Laureatów na stronie internetowej szkoły (https://zs12lublin.eu/) oraz na stronie miesięcznika Bliżej Przedszkola (https://blizejprzedszkola.pl/konkursy?wyniki).
 6. Każdy uczestnik konkursu otrzyma drogą elektroniczną dyplom za udział w konkursie, każdy nauczyciel otrzyma podziękowanie za przygotowanie dziecka do konkursu.

ADRES ORGANIZATORA

 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:

 

Zespół Szkół nr 12

Przedszkole nr 86

ul. Sławinkowska 50

20-810 Lublin

Z dopiskiem: Konkurs „Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci”

KOORDYNATORZY KONKURSU

Beata Rybak – beata.rybak@ zs12lublin.eu

Paulina Sołtys – paulina.soltys@zs12lublin.eu

 

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI

Skip to content