,,Warto rozmawiać, bo czasami zwykła rozmowa może zdziałać cuda.”

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Dzięki inicjatywie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie oraz koordynatora do Spraw Mediacji i Edukacji Prawnej Sądu Okręgowego w Lublinie p. Sędzi E. Porębiak-Tymeckiej, dzieci i młodzież naszej szkoły mogły uczestniczyć w Konferencji szkoleniowej pt. „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”, która odbyła się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Konferencja oraz warsztaty były okazją dla uczniów do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów  i konfliktów bez przemocy poprzez konstruktywną rozmowę. Mediacja uczy bowiem podejmowania dialogu w sytuacji trudnej z zachowaniem zasady szacunku dla drugiej strony sporu, brania odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Uczniowie będący stronami konfliktu mogą decydować o sposobie naprawienia krzywdy, a inicjatywa rozwiązywania konfliktu i odpowiedzialność za realizację uzgodnionego wspólnie rozwiązania spoczywa na rękach stron. Mediator pomaga jedynie uczniom we wspólnej rozmowie, negocjacjach i w wypracowaniu rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Umiejętność konstruktywnego podejścia do konfliktów powinna być stosowana nie tylko w kontaktach młodzieży, ale również na lekcjach, w szerszym życiu szkoły, np. w kontaktach z nauczycielem, personelem szkoły, rodzicami.

CO ESKALUJE SPÓR?

  • celem jest wygrana; postawienie na swoim
  • narzucenie swoich preferencji i stanowisk (siłą, oszustwem, sprytem)
  • wroga postawa
  • błędne założenia poznawcze (stereotypy)
  • niewystarczające kompetencje w zakresie komunikacji
  • błędne utrwalone postawy
  • brak umiejętności spojrzenia z szerszej perspektywy

,,Nie wszystkie sprawy muszą trafiać do sądu – spróbujmy przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora uzgodnić warunki porozumienia.”

www.mediacja.gov.pl/

Przebieg mediacji

Zasady mediacji

Sylwia Kuźma-Langford

pedagog szkolny

Skip to content