Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę

nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej

wymienionych okoliczności:

 

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi).

Kompletnie wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami będą przyjmowane do dnia 16 września 2019 r. w pokoju pedagoga/psychologa oraz w sekretariacie.

 

Ustalenie wysokości dochodu

Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa stosowne zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2019 r.), a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (konieczność umieszczania na wszelkiego rodzaju oświadczeniach składanych przez stronę zapisu, zgodnie z art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Szczegółowe informacje dotyczące ustalenia wysokości dochodu zawarte są z załączniku ,,Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny”.

Informacje dotyczące trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego (losowego) zawarte są w Uchwale w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

Załączniki :

 1. Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 2. Wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej
 3. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Skip to content