Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza jej terenem- spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z elementarnych potrzeb każdego człowieka, szczególnie ważną  na wczesnym etapie rozwoju i edukacji dzieci oraz młodzieży. Zaspokojenie tej potrzeby stało się w ostatnich latach poważnym wyzwaniem stojącym przed współczesnym szkolnictwem. Okazją do przypomnienia uczniom elementarnych zasad bezpieczeństwa w szkole, jaki i poza jej terenem było spotkanie ze st. aspirantem R. Trockim, Policjantem Wydziału Prewencji Komendy Miejskie Policji w Lublinie. Prelekcja oraz prezentacje filmowe miały na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży, że agresja czy przemoc nie przybierają jedynie formy fizycznego ataku na druga osobę. Przejawami przemocy psychicznej są także: dokuczanie, obgadywanie, przezywanie, wyśmiewanie czy izolowanie z grupy, do którego może dochodzić nie tylko w klasie i szkole, ale także po zajęciach lekcyjnych. Przywłaszczenie cudzego mienia stanowi kradzież, a umieszczanie wizerunku innej osoby, bez jej pozwolenia w przestrzeni wirtualnej jest przestępstwem. Ważnym elementem prelekcji był instruktaż udzielony uczniom przez Policjanta wskazujący, jak należy się zachować, jakie działania podjąć w sytuacji bycia zaczepianym przez nieznajome osoby w drodze do domu czy też osoby próbujące nawiązać kontakt poprzez Internet. W spotkaniu dzieci i młodzieży z Policjantem uczestniczył Dyrektor naszej szkoły- mgr Lucjan Miciuk, który w słowach skierowanych do uczniów przywołał obowiązujące w szkole zasady, stanowiące filar bezpiecznego i przyjaznego dla wszystkich środowiska nauki i zabawy. Podkreślił, że relacje rówieśnicze powinny opierać się na wzajemnym szacunku, życzliwości i wrażliwości na krzywdę innych. Ogromną rolę w kształtowaniu prawidłowych wartości i postaw młodych ludzi, a przez to poczucia bezpieczeństwa, odgrywają ich rodzice. Dom rodzinny jest szkołą wychowania,  z której dzieci wynoszą najważniejsze wzorce. Obcując z rodzicami i rodzeństwem, dziecko nawiązuje trwałe kontakty emocjonalne i uczy się  pewnych zachowań społecznych, które następnie przenosi na kontakty z innymi osobami. Dlatego tak ważne jest, aby wpajać dzieciom od najmłodszych lat podstawowe zasady relacji międzyludzkich tj. akceptacji, szacunku, wrażliwości na potrzeby innych.

 

Sylwia Kuźma-Langford

Pedagog szkolny

Skip to content